NOV 04 2019

Handicapbranchen Danmark: Københavns Kommune gør det svært at være BPA-borger i hovedstaden

Hvordan harmonerer Københavns Kommunes besparelser på socialområdet med regeringens velfærdsambitioner? Det er for Handicapbranchen Danmark det centrale spørgsmål at stille, når besparelser på handicapområdet i Københavns Kommune snart rammer borgerne og de virksomheder, der hjælper borgerne.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – det hedder det,  når et menneske med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og af kommunen bliver visiteret til at få hjælp. Det er borgerstyret, fordi borgeren selv styrer den personlige hjælp. BPA giver borgeren mulighed for og frihed til at leve et så selvstændigt liv som muligt og styre den personlige hjælp, kommunen har visiteret og udmålt til borgeren. Borgerne bliver arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælpere, borgeren selv ansætter. I BPA-ordningen er der også mulighed for, at borgeren som hjælp til styringen af hjælpen kan uddelegere arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed og samtidig beholde arbejdslederansvaret. Det kan være en fordel for de borgere med en BPA-ordning, der ikke selv ønsker at administrere alt det tekniske omkring det at have ansatte hjælpere.

BPA-ordningen er derfor et godt eksempel på, hvordan vi i Danmark giver gode rammer for borgeren med et handicap til at leve et selvstændigt og godt liv. Alternativet for borgeren med dette behov kan være hjemmehjælp eller institution. Vælger borgeren at bede om hjælp af en forening eller virksomhed til arbejdsgiverdelen, går blandt andet virksomheder i Handicapbranchen Danmark ind og administrer ordningen og modtager i den forbindelse et arbejdsgivertilskud.

BPA-ordningen og borgerens frie valg er under pres
Et flertal i Københavns Kommunes socialudvalg vedtog den 30. oktober en række besparelser på handicapområdet i hovedstaden, som snart rammer borgeren med et handicap og de virksomheder, der hjælper borgeren. Besparelserne går blandt andet ud over borgere med et handicap, der modtager Borgerstyret Personlig Assistance. Besparelserne på området er meget problematiske for borgere, der har eller håber på at få en BPA-ordning i hovedstaden, for hvordan vil Københavns Kommune sikre, at borgeren reelt har et frit valg?

Det er Handicapbranchen Danmarks opfattelse, at det faktisk kan blive svært at forsyne borgerne med administration af BPA-ordninger, da administrationsbidragets størrelse har en betydning for, om en virksomhed rentabelt kan administrere BPA-ordninger for mennesker med et handicap. Administrationsbidraget er det beløb, virksomheden får for at hjælpe borgeren med arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordningen. Når kommunen i sine besparelser vælger en lav pris for administrationsbidrag, og det er tilfældet i København, hvor socialudvalget netop har besluttet at sætte det ned fra 9 kr. pr. time til 5 kr. pr time, så kan virksomheder på området blive tvunget til at opsige eksisterende aftaler med mennesker med et handicap. Københavns Kommuner henviser i sit besparelseskatalog til Aarhus Kommune som foregangskommune på området, hvor situationen netop er, at virksomheder siger nej tak til at løfte opgaven.

Er reglerne fulgt i Københavns Kommune?
I Handicapbranchen Danmark mener vi, at det er usagligt, når en kommune politisk, som det er tilfældet i København, fastsætter et konkret beløb ved blot at henvise til niveauet i Aarhus Kommune. Fastsættelse af priser på så følsomt et velfærdsområde som handicapområdet bør efter vores overbevisning bero på en gennemtænkt og holdbar løsning, der bunder i en konkret udmåling.