Handicapbranchen Danmark: Positivt med prioritering af national takstmodel i handicapaftale

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har præsenteret en rammeaftale for en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet med 25 initiativer. Disse 25 initiativer er blevet drøftet i forummet Sammen om Handicap, som består af Regeringen, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, KL, Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Socialpædagogerne og Selveje Danmark. 

Blandt initiativerne for 2024/2025 i aftaleteksten fremgår justering af BPA-ordningen, som dækker over borgerstyret personlig assistance. Med BPA-ordningen er borgeren visiteret til udmåling af et beløb til ansættelse af handicaphjælpere og administration af deres ordning. Det betyder, at borgeren med handicap får mulighed for at ansætte en hjælper. Borgeren med handicap bliver derved arbejdsgiver, men har mulighed for at overdrage ansvaret for arbejdsgiveropgaver til en forening eller en virksomhed. I Danmark modtager ca. 1.600 borgere hjælp i dagligdagen via en BPA-ordning. 

Med initiativet fra aftaleteksten vil man præsentere en national takst model, som skal skabe en større ensartethed i udmålingen af lønelementer og administrationsbidrag i BPA-ordningen. Det er med til at sikre, at virksomheder og foreninger, som er tiltrådt overenskomst for området, fortsat kan hjælpe mennesker med handicap.  

BPA-ordningen er med til at give mennesker med handicap de bedst mulige betingelser for at leve et liv, som ikke bliver defineret af deres handicap. Derfor er det glædeligt, at man nu prioriterer at udarbejde en national takstmodel for BPA-området, så borgere, der måtte ønske at overdrage arbejdsgiveropgaverne til en virksomhed eller forening med overenskomst, også i praksis har denne mulighed. Det giver både borgere og medarbejdere de bedste betingelser” siger Michael Graatang, bestyrelsesformand for Handicapbranchen Danmark.    
Derudover hilser bestyrelsesformand Michael Graatang det velkomment, at der arbejdes videre med afklaring af, hvorvidt BPA-hjælpere kan udføre sundhedsopgaver, da det giver en lettere og mere fleksibel dag for borgeren med handicap. 
 
Handicapbranchen Danmark har sammen med Dansk Erhverv, FOA, KL samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet været en del af den nedsatte arbejdsgruppe, som har bidraget med et forslag til en national takstmodel, der vil danne rammen om en bedre og enklere udmåling af BPA-tilskud til administrationsbidraget. Sammen med parterne ser vi nu frem til at fortsætte vores arbejde i den nedsatte arbejdsgruppe i Social-, Bolig- og Ældreministeriet med udformningen af den nationale takstmodel. 

Helt konkret består initiativet af følgende:  

Justering af BPA-ordningen (Borgerrettet Personlig Assistance). Justering af BPA-ordningen (Borgerrettet Personlig Assistance). Den allerede nedsatte arbejdsgruppe præsenterer et forslag til en justering af BPA-ordningen i form af en takstmodel, der kan danne rammen om en bedre og enklere udmåling af BPA-tilskud. Med afsæt i dette udspil udarbejdes lovforslag om en ny takstmodel på området. Derudover afsøges i samarbejde med parterne i Sammen om Handicap mulighederne for en lovændring, som imødegår udfordringer 5 ift. sundhedsydelser ved at præcisere, at BPA-hjælpere kan udføre hjælpeopgaver for en borger svarende til det, som andre borgere, i samme alder og livssituation uden en funktionsnedsættelse, selv kan udføre”. 

For yderligere information eller kommentarer bedes I kontakte bestyrelsesformand for Handicapbranchen Danmark og adm. direktør for LOBPA, Michael Graatang, på 52 18 27 23 eller mg@lobpa.dk.